Til kommuner

Lyshøj opholdssted

På Lyshøj lægges der vægt på, at børnene og de unge oplever sig som værende en del af et fællesskab og storfamilie. Vi skaber et anerkendende miljø, hvor der er en naturlig respekt og accept af andre medlemmer af familien

Lyshøj modtager

Lyshøj modtager normaltbegavede børn og unge i alderen fra 11 til 17 år, med mulighed for tilbud om efterværn, i anden afdeling (afd. C)til og med det 22. år, jf. § 76 stk. 3. Her udover kan Lyshøj C tilbyde voksne borgere, i alderen fra 18 til 22 år, et botilbud, jf. § 107, som ikke har mulighed for et tilbud om efterværn. Tilbud om efterværn og botilbud vil oftest ligge i umiddelbar forlængelse af et ophold på Lyshøj, men er ikke en forudsætning, dog vil man inden man er fyldt 18, flyttes til afd. C, Alle pladser i afdeling C er fleksible, mellem § 66 stk. 1 nr, 6 og § 107

Vores tilbud

Lyshøj er et tilbud til børn og unge samt unge voksne, for hvem sundhed og udvikling er alvorligt truet, såfremt socialpædagogisk støtte eller behandling ikke iværksættes. Der vil typisk være tale om børn og unge med forskellige psykosociale vanskeligheder, som personlighedsforstyrrelser og udviklingsforstyrrelser, med afvigende adfærd og som har svært ved at etablere relationer til andre.

En del beskrives ofte som omsorgssvigtede børn og unge med socialt lave kompetencer, følelsesmæssige belastninger, angst og indadvendt adfærd og er kendetegnede ved lavt selvværd og ringe indsigt i egen situation og formåen. Der kan endvidere være tale om unge med lettere neuropsykiatriske lidelser, hvor evt. støttende medicinsk behandling vil være påkrævet, fx ADHD eller lettere OCD-lignende adfærd.

For de unge voksne vil der typisk være tale om personer, som hidtil har boet på Lyshøj, men som fortsat har brug for en tid med støtte og vejledning og endnu ikke helt har fået opbygget det nødvendige stabile fundament som kræves, for at opretholde en voksentilværelse med daglige rutiner og krav til det at kunne forholde sig til almene generelle samfundsfunktioner.

Lyshøj vil ikke være velegnet til at modtage børn og unge med kraftig fysisk udadreagerende adfærd, misbrugsproblemer eller unge hvor hovedproblematikken er kriminalitet og vold.

Tilbuddets værdigrundlag og målsætning

Hvordan sætter tilbuddet mål for borgerne?

Kommunens sagsbehandler fremsender sagsakter, med efterfølgende aftale om afholdelse af visitationsmøde. Her deltager kommunens sagsbehandler, evt. forældre og den unge, samt leder og én eller to repræsentanter fra Lyshøj. Inden indskrivningen vil der ud fra kommunens handleplan blive aftalt konkrete mål for den unges første tid på Lyshøj. Indenfor de første 3 måneder udarbejder Lyshøj i samarbejde med den unge en udviklingsplan, som ved et afholdt statusmøde bekræftes af sagsbehandler.

Udviklingsplanen vil typisk indeholde 3-4 fokuspunkter, som den unge og dennes kontaktperson jævnligt vil følge op på gennem samtaler med den unge, pædagogiske møder og supervision. Udviklingsplanen vil beskrive, hvordan tilbuddet i samarbejde med den unge vil omsætte kommunens handleplan til handling i dagligdagen.

Hvordan følger tilbuddet op på de fastsatte mål og dokumenterer målopfyldelsen?

På Lyshøj afholder vi pædagogiske møder hvert 14. dag, hvor de unges udvikling på skift gennemgås efter et planlagt årshjul. Ved disse møder diskuteres udvikling og evt. muligheden for at sætte nye mål. Alle unge har en kontaktpædagog, som løbende drøfter med den unge, om hvordan og hvornår udviklingsplanen skal justeres. Der fremsendes statusrapport til kommunens sagsbehandler hvert halve år, som ligeledes er lagt ind i årshjulet. Der følges op med et statusmøde på Lyshøj, hvor sagsbehandler, forældre og den unge deltager.

På baggrund heraf kan sagsbehandleren sammen med den unge og pågældendes forældre vurdere, om målene i kommunens handleplan indfries og om tilbuddet fortsat matcher den unges behov.

Udviklingsplanen følges i øvrigt op af jævnlige pædagogiske møder, supervision og dokumenteres i Danjournal.