For sagsbehandlere og andre professionelle

Målgruppe

Lyshøj er et tilbud til børn og unge samt unge voksne, for hvem sundhed og udvikling er alvorligt truet, såfremt socialpædagogisk støtte eller behandling ikke iværksættes. Der vil typisk være tale om børn og unge med forskellige psykosociale vanskeligheder, som personlighedsforstyrrelser og udviklingsforstyrrelser, med afvigende adfærd og som har svært ved at etablere relationer til andre. En del beskrives ofte som omsorgssvigtede børn og unge med socialt lave kompetencer, følelsesmæssige belastninger, angst og indadvendt adfærd og er kendetegnede ved lavt selvværd og ringe indsigt i egen situation og formåen.

Der kan endvidere være tale om unge med lettere neuropsykiatriske lidelser, hvor evt. støttende medicinsk behandling vil være påkrævet, fx ADHD mv. og andre med lettere OCD-lignende adfærd.

For de unge voksne vil der typisk være tale om personer, som hidtil har boet på Lyshøj, men som fortsat har brug for en tid med støtte og vejledning og endnu ikke helt har fået opbygget det nødvendige stabile fundament som kræves, for at kunne klare at opretholde en voksentilværelse med daglige rutiner og krav til det at forholde sig til almene generelle samfundsfunktioner.

Lyshøj vil ikke være velegnet til at modtage børn og unge med kraftig fysisk udadvendt adfærd, misbrugsproblemer eller unge hvor hovedproblematikken er kriminalitet og vold. Lyshøj er ikke egnet til kørestolsbrugere.

Vores målsætning

Lyshøj tilstræber at give børn og unge en hverdag i trygge rammer med aktiviteter, der vil hjælpe dem til at skabe afstand til de problemer, som hidtil har været årsag til bekymring. Vi vil stimulere og udfordre deres personlige, sociale og faglige kompetencer og sætte ind, ud fra det enkelte barns særlige behov og formåen. Målet er at guide den unge gennem et ungdomsliv, der gør dem i stand til at tage vare på sig selv og i højere grad at kontrollere et godt og mere selvstændigt liv.

Gennem den anerkendende og ligeværdige relation, guider vi de unge igennem social træning og giver dem en forståelse af, hvordan handlinger i det sociale rum, hænger sammen med omverdenen, dens reaktion og konsekvenserne heraf.

Visitation

Kommunens sagsbehandler fremsender sagsakter, med efterfølgende aftale om afholdelse af visitationsmøde. Her deltager kommunens sagsbehandler, evt. forældre og den unge, samt leder og én eller to repræsentanter fra Lyshøj. Inden indskrivningen vil der ud fra kommunens handleplan blive aftalt konkrete mål for den unges første tid på Lyshøj. Indenfor de første 3 måneder udarbejder Lyshøj i samarbejde med den unge en udviklingsplan, som ved et afholdt statusmøde bekræftes af sagsbehandler.

Udviklingsplanen vil typisk indeholde 3-4 fokuspunkter, som den unge og dennes kontaktperson jævnligt vil følge op på gennem samtaler med den unge, pædagogiske møder og supervision. Udviklingsplanen vil beskrive, hvordan tilbuddet i samarbejde med den unge vil omsætte kommunens handleplan til handling i dagligdagen.

Opfølgning

På Lyshøj afholder vi pædagogiske møder hvert 14. dag, hvor de unges udvikling på skift gennemgås efter et planlagt årshjul. Ved disse møder diskuteres udvikling og evt. muligheden for at sætte nye mål. Alle unge har en kontaktpædagog, som løbende drøfter med den unge, om hvordan og hvornår udviklingsplanen skal justeres. Der fremsendes statusrapport til kommunens sagsbehandler hvert halve år, som ligeledes er lagt ind i årshjulet. Der følges op med et statusmøde på Lyshøj, hvor sagsbehandler, forældre og den unge deltager.

På baggrund heraf kan sagsbehandleren sammen med den unge og pågældendes forældre vurdere, om målene i kommunens handleplan indfries og om tilbuddet fortsat matcher den unges behov.

Udviklingsplanen følges i øvrigt op af jævnlige pædagogiske møder, supervision og dokumenteres i Danjournal.

Udslusning og efterværn

Lyshøj kan tilbyde forskellige former for udslusnings- og efterværnsforløb.

Den unge har muligheden for at bo for sig selv og modtage hjælp og vejledning mht. fx almindelige dagligdags rutiner, økonomi, budget, kontakt til offentlige instanser, ansøgninger til job og/eller uddannelse og meget mere og således være bedre rustet til evt. at skulle flytte i egen bolig.